Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Rodząc się

Rodząc się

Rodząc się, jesteśmy zaledwie zadatkiem człowieka. Będziemy tym, czym sami siebie utworzymy. Rodzina i środowisko, w którym egzystujemy, chcą nas uformować zgodnie z własnymi pragnieniami i wyobrażeniami. Również media wywierają silny nacisk na świadomość każdego z nas i starają się nas ukształtować według lansowanego schematu.

 

Jesteśmy wychowywani, począwszy od przedszkola, w duchu błędnego poglądu, że należy przystosowywać się do społeczeństwa i przejmować jako własne poglądy, które wyznaje większość. Zasadnicza kontrowersja zawiera się właśnie w tym stereotypowym poglądzie, głoszonym także przez wielu psychologów i pedagogów. Abraham Maslow, a także Kazimierz Dąbrowski w sformułowanej przez siebie teorii dezyntegracji pozytywnej, wyrażają pogląd na miarę XXI wieku. Dąbrowski wprowadza pojęcie pozytywnego nieprzystosowania do świata. Odwrócił więc, wzorem Kopernika w astronomii, zakorzeniony pogląd. Wykazał, że liczba wyznawców jakiejś teorii nie może być miarą jej prawdziwości.

Negatywne nieprzystosowanie przejawia się jedynie w trzech przypadkach. Po pierwsze, jego wyrazem jest alkoholizm, po drugie – narkomania i lekomania oraz po trzecie – droga przestępstw. Kazimierz Dąbrowski nie moralizuje, lecz wyjaśnia, że w warunkach uzależnień, a więc braku wolności, nie ma możliwości, by kształtować siebie na swój własny sposób.

Pozytywne nieprzystosowanie należy pojmować jako warunek budowania w sobie własnych cech indywidualnych. Jedynie dzięki takiej postawie możemy kształtować w sobie to, co w nas jest niepowtarzalne, indywidualne. Warto zauważyć, że żyjemy w epoce globalizacji, w której jedność gatunku ludzkiego ma się wiązać z aprobatą dla tego, co różnorodne. Nasza epoka miała być spełnieniem głoszonej przez stoików idei braterstwa, wyrażonej następnie w inny sposób przez Kanta w XVIII wieku. Filozof domagał się, by każdy człowiek był traktowany przez drugiego jako cel sam w sobie, a nigdy jako środek nawet do najbardziej szczytnego celu. Ten imperatyw praktyczny sformułowany przez Kanta nakazuje szacunek dla różnorodnych sposobów myślenia i nie dozwala na narzucanie komukolwiek żadnego wyboru wartości. Pomijam w tych rozważaniach różnicę zachodzącą między ideą globalizacji a jej praktycznym urzeczywistnianiem w naszych czasach.

Po to, by rozwijać tkwiące w każdym z nas twórcze możliwości, niezbędne są ideały. Istnienie człowieka powinno mieć wymiar nie tylko materialny oraz biologiczny, lecz także kulturowy. Ideały, czyli wyższe wartości, nie są czymś przebrzmiałym. One są niezbędne, by ukształtować siebie jako kogoś, kto nie będzie ograniczać swojego istnienia jedynie do przetrwania biologicznego i osiągania dobrobytu. Kazimierz Dąbrowski we wspomnianej teorii wyjaśnia, że należy być nieprzystosowanym do świata, który jest, natomiast przystosowanym do świata ideałów.

Odkrywcy, jak również twórcy nowych poglądów zwykle mieli kłopoty ze znalezieniem aprobaty u współcześnie żyjących. Musieli zdobywać się na wysiłek istnienia zgodnego z własnymi poglądami wobec braku aprobaty ze strony im współczesnych.

Artykuły z tej kategorii

Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.