Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

2020kk3
Jędrzej Fijałkowski
Stwórcza moc słowa

Stwórcza moc słowa

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało,  a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła”. (Ewangelia św. Jana 1,1)

To najbardziej znany i cytowany fragment ostatniej chronologicznie Ewangelii św. Jana, stanowiącej swoistą odrębność ewangeliczną ustawioną jakby poza pozostałymi Ewangeliami synoptycznymi: Marka, Mateusza i Łukasza. Ewangelii najczęściej tłumaczonej, w największych nakładach wydawanej. Dlaczego ten najpóźniejszy ewangelista nadaje słowu

wyraźne znaczenie stwórcze,
życiodajne?
Dlaczego ostatni z kolei ewangelista Jan mówi tyle o słowie?
Najnowsze badania wykazują, że wcale nie ostatni. Nie wyklucza się, że równa datowaniu jest Ewangelia Marka, którą uznawało się dotąd za wcześniejszą. Między Ewangelią Jana, a pismami Esseńczyków z Qumran zachodzi bardzo wiele zbieżności wskazujących na wzajemne ich relacje. Qumran zostało zniszczone w 70 roku, zatem można domniemywać, powiadają badacze, że i Janowa Ewangelia wywodzi się z lat wcześniejszych. Zupełnie inna forma niż Ewangelii synoptycznych wskazywałaby też na to, że Jan skupił się na opisie życia Jezusa, na jego misji. Pokazał Go bardziej jako przewodnika niż odkupiciela. Wskazał na bezpośrednią, sprawczą siłę oddziaływania Jego słów. „Łazarzu, wyjdź” (J 11,43) – do Łazarza, „Idź, obmyj się w sadzawce Siloam” (J 9,7) – do ślepego od urodzenia, „Idź, syn twój żyje” (J 4,50) – do dworzanina
z Kafarnaum, „Wstań, weź łoże swoje i chodź” (J 5,8) – do chromego przy sadzawce w Bethesdzie, „Napełnijcie stągwie wodą i zanieście na stół” (J 2, 7-8) – na weselu w Kanie Galilejskiej.

Siłę Słowa przyniósł właśnie Nowy Testament. To Jezus pracował słowem. Jego słowo uzdrawiało, niosło siłę. Dawało nadzieję, potęgowało wiarę. W Starym Testamencie, prócz tego, iż słowo od Boga: „Stań się”, pozwoliło powstać Wszystkiemu, na kolejnych kartach słowo nie ma już takiej wartości stwórczej. Wszystko tam dzieje się za pomocą wydarzeń sterowanych przez Boga Ojca ze śladową ilością miłości, jaką przezentował Jego Syn w Nowym Testamencie.

Wszystko w Starym Testamencie dzieje się zgodnie z wolą i rozkazem Boga. Dopiero w Nowym Testamencie, szczególnie zaś w Ewangelii Janowej, słowo przestaje być rozkazem, a niesie ze sobą wartość stwórczą.
To przecież w tej właśnie Ewangelii głównymi pojęciami przewijającymi się przez całość są: życie, światłość, słowo (logos), prawda, oddanie, miłość.

Nie upieram się, że jest to interpretacja jedynie słuszna, jednakże do mnie ona przemawia.

Pewna chronologiczna chaotyczność oraz uwagi biblistów (Leon Morris, John Arthur Thomas), dotyczące świetnej znajomości przez Jana realiów wcześniejszej epoki, wskazywać by mogły na to, że może to Ewangelia Janowa była pierwsza. Pisana „na gorąco” tuż po Jezusowej śmierci, lub, jak chcą tego inni, po pożegnaniu żywego nadal Mistrza przez umiłowanego ucznia Jana, patrzącego, jak odchodzi do Lotaryngii wraz z Magdaleną.

Do najbardziej skrajnych wniosków doszli H. Windisch w 1935 roku oraz P. Gardner-Smith w 1938 roku, którzy dowodzili, że pomiędzy czwartą Ewangelią a synoptykami zachodzi więcej różnic niż podobieństw i byli zdania, że jej autor nie znał żadnej spośród synoptycznych ewangelii, których kompozycja i relacja wydarzeń napisane są z identyczną tezą i niemalże taką kolejnością wydarzeń, że czasami przychodzi badaczom na myśl, iż wyszły spod jednego rysika.

Badania rękopisów z Qumran przez Carstena Petera Thiede za pomocą epifluorescencyjnego mikroskopu nowej generacji przyniosły rewolucję w datowaniu tych rękopisów, a także i fragmentów Ewangelii św. Jana, cofając ich powstanie w czasie nawet ponad pół wieku. Spowodowały oczywiście spore zamies...

Wydanie

W najnowszym numerze

2020kk2
Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.