Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar"

Ciało umysł dusza

Jerzy Strączyński Jerzy Strączyński

Jak podnieść wibracje (cz. IV)

prana  straczekW dzisiejszych czasach ludzie niezbyt chętnie interesują się głębszymi i subtelniejszymi poziomami swojego istnienia. Zapominają, że człowiek to istota złożona z ciała, umysłu i ducha, których wspólnym mianownikiem jest – energia.

W każdej starożytnej cywilizacji przywiązywano wielką wagę do funkcji związanych  z pojęciem energii życiowej. Uważano, że jest tą ukrytą siłą, która leży u podstaw równowagi we wszechświecie, która przejawia się również w ciele i umyśle, decyduje o zdrowiu lub chorobie, o życiu i śmierci. Zgodnie z założeniami medycyny dalekowschodniej i holistycznej każda jednostka żyje i funkcjonuje na trzech podstawowych i współzależnych od siebie poziomach:

• fizycznym,

• energetycznym,

• mentalnym.

Poziom fizyczny i związane z nim ludzkie ciało stanowi podstawę naszego istnienia i zamyka nas w ludzkiej sferze egzystencji.

Ciało oraz związane z nim problemy i ograniczenia są wyraźnie widoczne i odczuwalne. Wszyscy doznajemy zimna i gorąca, cierpimy z powodu głodu i pragnienia, bólu, samotności i braku zrozumienia lub akceptacji. Nasze bardzo delikatne ciało ma wiele potrzeb i ograniczeń, które powinniśmy respektować. Jeżeli tego nie uczynimy, to mogą pojawić się poważne problemy ze zdrowiem. To samo dotyczy naszej energii życiowej.

Poziom energetyczny związany jest z energią życiową ciała, znaną w sanskrycie jako prana. Jednym z jej fizycznych, postrzegalnych aspektów jest wibracja związana  z dźwiękiem, który u ludzi manifestuje się jako głos lub mowa. Można powiedzieć, że poprzez głos manifestuje się energia życiowa ciała. W naukach buddyjskich wyjaśnia się, że na jednostkę składają się trzy aspekty: ciało, głos (energia) i umysł. Krążenie prany, czyli energii życiowej w zasadniczy sposób powiązane jest z oddychaniem. Koncentracja myśli i skupienie się na oddechu powodują zwiększenie wchłanianej prany i zwiększenie pola elektromagnetycznego człowieka. Ten energetyczny wymiar istnienia, koncepcja biopola i jego oddziaływanie na ciało przez wielu ludzi jest trudne do zrozumienia i do zaakceptowania.

W medycynie dalekowschodniej panuje przekonanie, że jeżeli energia życiowa zostanie zaburzona, może mieć to negatywny wpływ na ciało i umysł. Nierównowaga energetyczna występująca w energetycznym systemie człowieka bardzo często jest symptomem późniejszej choroby. Niedobór energii, jej nadmiar czy występujące często bloki energetyczne to tylko niektóre ważniejsze przyczyny wielu dolegliwości. Dlatego nie należy nadmiernie forsować stanu własnej energii i zawsze być świadomym jej potrzeb i ograniczeń.

W psychotronice panuje pogląd, że organizm ludzki jako całość emituje tzw. „pole biologiczne” (biopole), które ma pewne cechy zbliżone do pola elektromagnetycznego.

Stąd przekonanie o silnym oddziaływaniu na biopole człowieka promieniowania słonecznego i kosmicznego, promieniowania pól biosfery, planet i cykli kosmicznych.

Dlatego powinno się utrzymywać stan równowagi i harmonii pomiędzy systemem energetycznym człowieka a siłami natury i różnymi energiami przestrzeni.  

Poziom mentalny związany jest z umysłem i świadomością. Zarówno z jego częścią intelektualną, jak i tzw. „naturą umysłu”, która, jak twierdzą mistrzowie medytacji, nie podlega ograniczeniom intelektu. Intelekt, mimo że jest bardzo potrzebnym narzędziem, nie obejmuje całej naszej rzeczywistości. Rozumienie i wnioskowanie  intelektualne a wiedza związana z bezpośrednim doświadczeniem, to dwie, bardzo różne sprawy.

Na Wschodzie uważa się, że umysł  oddziałuje nie tylko na ciało, ale również na energię życiową, będąc jednocześnie sam od nich uzależniony.

Panuje tam również powszechne przekonanie, że energia życiowa człowieka jest ściśle związana z energią zewnętrzną występującą w naturze i kosmosie.

Ta współzależność wykorzystywana jest w tradycyjnej medycynie chińskiej, tybetańskiej i ayurwedyjskiej.

 Wyższe poziomy wibracji

 W kulturze i tradycji duchowej Wschodu, a także w  europejskiej tradycji ezoterycznej uważa się, że poprzez rozwój duchowy, cnotliwe i etyczne życie, medytację i inne praktyki duchowe można podnieść swój potencjał i wznieść się na wyższe poziomy wibracji. Niektórzy praktykujący, np. święci, asceci, jogini uważali, że dzięki tym praktykom można osiągnąć wyższą wiedzę i moc czynienia cudów. Potrafili uzdrawiać, lewitować lub odczytywać ludzkie przeznaczenie.

Dostęp do wyższych poziomów energetycznych (wyższych poziomów wibracji) lub – jak inni wolą – wyższych poziomów świadomości następuje również poprzez niefizyczne subtelne ośrodki energetyczne zwane czakrami. Te subtelne wewnętrzne zmysły, jakimi są czakry oraz ich pamięć przechowywana w ciałach subtelnych, pozwalają odbierać, rejestrować i zapamiętywać wrażenia, odczucia i innego rodzaju informacje z tzw. poziomów nadzmysłowych  (wyższych poziomów wibracji).

W zasadzie wszyscy ludzie odbierają za pomocą czakr wrażenia i informacje nadzmysłowe, ale najczęściej rzadko je sobie uświadamiają.

 Energie myślokształtów

 Zdarza się, że niektóre energie ze sfery nadzmysłowej, za pośrednictwem między innymi tzw. myślokształtów, są wprowadzane do świadomości lub podświadomości. Uważa się, że myślokształty mogą poprzez mózg wzbudzać określone reakcje tak w sferze fizycznej, jak i psychicznej człowieka.

W ezoteryce panuje przekonanie, że owe myślokształty (energetyczne, jednorodne układy wibracyjno-treściowe) tworzące silną i jednorodną formę substancji myślowej, mogą skutecznie oddziaływać na zdrowie, nasze zachowania a nawet psychikę, i w zależności m.in. od poziomu i skali wibracji mogą być dla nas wsparciem lub działać destruktywnie.

Artykuły z tej kategorii

Oficjalna strona miesięcznika "Czwarty Wymiar", ukazującego się od 1996 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska - "Czwarty Wymiar" - All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.